Po - Pá: 8:00 - 17:00 +420 266 712 193 info@bosped.cz

Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky

Cílem těchto Podmínek zpracování osobních údajů (dále jen „Podmínky“) pro partnery a klienty BOSPED, spol. s r.o.(dále jen „BOSPED“), se sídlem U Průhonu 32, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 60473975 je poskytovat informace o tom,

• jaké osobní údaje o fyzických osobách zpracovává při poskytování služeb při návštěvě sídla či poboček nebo při návštěvách internetových stránek provozovaných BOSPED,

• k jakým účelům a jak dlouho BOSPED tyto osobní údaje následně v souladu s platnými právními předpisy zpracovává,

• komu a z jakého důvodu je BOSPED může předat,

• a zároveň informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.

Tyto Podmínky se týkají zpracování osobních údajů potenciálních klientů BOSPED, jejich zástupců a kontaktních osob a také návštěvníků internetových stránek provozovaných společností BOSPED, v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti BOSPED.

Tyto Podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Co je osobním údajem

Osobním údajem se stává jakákoli informace vztahující se k fyzické osobě díky které je BOSPED schopen jí následně identifikovat. V souvislosti s obchodní činností může ze strany BOSPED dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

1. Identifikační a kontaktní údaje

Údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se především o:

• jméno a příjmení (případně akademický titul) nebo název obchodní firmy,

• rodné číslo, které může být v případě osoby samostatně výdělečně činné shodné s jejím DIČ, popř. IČO, DIČ,

• adresa trvalého pobytu nebo adresa sídla nebo místa podnikání,

• fakturační adresa a bankovní spojení,

• kontaktní e-mail a kontaktní telefonní číslo,

• podpis.

2. Údaje užité v komunikaci mezi BOSPED a klientem

Údaje vznikající při komunikaci písemnou či elektronickou formou související s činností mezi BOSPED a potenciálním klientem nebo stávajícím smluvním partnerem.

3. Údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu

Zpracování uvedených údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy či zákonných povinností, popřípadě k ochraně oprávněných zájmů BOSPED, ale jejich zpracování umožní BOSPED zlepšovat poskytované služby, zjistit skutečný zájem klientů a případné předání informace o vhodné nabídce.

Poskytnutné údaje jsou zpracovány pouze při udělení souhlasu a jsou zpracovávány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se především o kontaktní údaje v případě, že se nejedná o klienty BOSPED (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením) a o záznamy o chování na internetových stránkách spravované BOSPED získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných BOSPED) a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů odpovídá účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu BOSPED nebo i bez souhlasu na základě zákona.

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Poskytnuté osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, avšak pouze za účelem:

 1. poskytování všech činností vyplývajících z obchodní činnosti BOSPED vůči všem klientům,
 2. plnění právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů,
 3. zpracování nezbytného pro účely našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti našich webů, k obchodním sdělením přímého marketingu atd.).

Oprávněnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k dalšímu zpracování není třeba.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných BOSPED

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností BOSPED, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek BOSPED a pro účely internetové reklamy společnosti BOSPED.

Kdo bude mít k osobním údajům přístup

BOSPED při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů, kteří v případě zpracování osobních údajů předaných od BOSPED mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od BOSPED a nesmí je využít jinak.

Jde např. o dodavatele správy IT systémů nebo přepravní společnosti. Každý takový subjekt je pečlivě a s každým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v některém z členských států Evropské unie.

BOSPED v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování a zabezpečení osobních údajů

BOSPED zpracovává poskytnutné osobní údaje jak manuálně, tak i automatizovaně. Poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečené standardními postupy a technologiemi. Pravidelně kontrolujeme, zda systém nebyl vystaven útoku, zda neobsahuje slabá místa, provádíme jeho aktualizaci a další činnosti související se zabezpečením. Citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem na Vaší straně a webovými stránkami šifrovány, resp. přenášeny pomocí zabezpečeného protokolu.

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte při dostatečném prokázání své identity následující práva:

 1. Právo na poskytnutí informace
 2. Právo na přístup k osobním údajům
 3. Právo na opravu nebo doplnění nepřesných údajů
 4. Právo na výmaz osobních údajů
 5. Právo na omezení zpracování osobních údajů
 6. Právo na oznámení opravy, výmazu či omezení zpracování osobních údajů
 7. Právo na přenositelnost osobních údajů
 8. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v určitých případech
 9. Právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat
 10. Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů po nabytí jeho účinnosti

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně ochrany osobních údajů nebo při odvolání souhlasu s dalším zpracováváním osobních údajů nás kontaktujte:

BOSPED, spol. s r.o.
U Průhonu 32
170 00 Praha 7 – Holešovice

Email: info@bosped.cz

Tyto Podmínky jsou platné dnem zveřejnění a nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

Tyto Podmínky jsou platné dnem zveřejnění a nabývají účinnosti 25. 5. 2018.